Sebastian Skariya

Sebastian Skariya

Founder and CEO

Vipul Kapadia

Vipul Kapadia

ERP Consultant

Akshay Kumar

Akshay Kumar

Business Development

Samuel Johny

Samuel Johny

IT Engineer